Sociálno-právna poradňa

Sociálno-právna poradňa LDI

Pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí a mladých ľudí: pre rodičov, príbuzných, pedagógov, školských psychológov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou.
Do poradne však môžu volať aj deti a mladí ľudia, ktorí sa chcú poradiť a informovať o sociálno-právnych otázkach.

Funguje každý štvrtok a sobotu 13:30-19:30

Volajte: 0800 500 500
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Email: 0800500500@ldi.sk

Čo môžete s nami konzultovať?

V našej Sociálno-právnej poradni LDI poskytujú odborné služby poradcovia – sociálni pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.

Poradcovia poskytujú klientom relevantné informácie napr. z oblasti Dohovoru o právach dieťaťa, rodinného, pracovného, ale i trestného práva a právnych predpisov z oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, z oblasti sociálnych služieb a z oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu pre ťažko zdravotne postihnutých.

Prevažne ide o problémy, kde nie je v moci dieťaťa aby si poradilo samé, prípadne nepostačuje okruh rodiny či iných príbuzných a známych, aby danú situáciu v prospech dieťaťa riešili.

Naši skúsení odborníci poskytujú telefonické sociálno-právne poradenstvo nielen vo všeobecnej, ale i v konkrétnej rovine vzhľadom na predkladaný problém.

Na požiadanie volajúceho klienta, ktorý môže zostať aj anonymite, vstupujú pracovníci Sociálno-právnej poradne LDI do intervenčného procesu formou korešpodencie (ŽIADOSŤ O PREŠETRENIE RODINNÝCH POMEROV) s inštitúciami.

Nahlásené vážne situácie ohrozujúce harmonický bio-psycho-sociálny vývin dieťaťa či mladého človeka (zanedbávanie, šikanovanie, týranie, sexuálne zneužívanie a pod.) riešime v spolupráci s políciou a Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny SR.

O sociálno-právne poradenstvo na LDI a následné korešpondentné intervencie môže požiadať nielen dieťa či mladý človek, ale i každý dospelý v mene dieťaťa.

Mohlo by Vás zaujímať:

Poradne a Linky LDI, ktoré poskytujú služby i pre dospelých kontaktujúcich nás v záujme detí – fungujú tiež bezplatne a anonymne

Rodičovská poradňa LDI na tel. č. 0800 500 500 – funguje každú stredu 13:30-19:30
Poradňa Inklúzie LDI na tel. č. 0800 500 500 funguje każdy pondelok 17:00-21:00
Poradňa Odpíšeme Ti!  
Linka pre nezvestné deti 116 000 funguje non-stop 
Linka Pomoc.sk 

Dohovor o právach dieťaťa / detskou rečou (PDF na stiahnutie)

Dohovor o právach dieťaťa (PDF na stiahnutie)

Lanzarotský dohovor: Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  (PDF na stiahnutie)

MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
link tu: www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialnopravna-ochrana-deti-socialna-kuratela
 
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny / zoznam a kontakty
link tu:
www.upsvr.gov.sk/urady
 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže CIPC
link tu: www.cipc.gov.sk
 
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222
Na ktorej je možné anonymne nahlásiť na odkazovač podozrenie z týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa.
Pre intervenciu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné dieťa identifikovať, teda nahlásiť jeho meno a adresu.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – funguje non-stop a bezplatne na tel. č. 0800 212 212
Na linke môžu ženy získať všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách a o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú klientkám na základné otázky týkajúce sa sociálnej a právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej účinnej pomoci v mieste ich bydliska a regiónu.

Scroll to Top