Poradňa Inklúzie

Poradňa Inklúzie LDI

Je k dispozícii pedagógom a pracovníkom s deťmi a mládežou: učiteľom, školským psychológom, špeciálnympedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom a ďalším.
Poradňa poskytuje poradenstvo v oblasti inklúzie a integrácie detí v školách a venuje sa aj otázkam jazykových a kultúrnych rozdielov, otázkam scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, symptómom posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

Funguje každý pondelok 17:00-21:00

Volajte: 0800 500 500
• BEZPLATNE
• ANONYMNE
• PRE CELÉ SLOVENSKO
Email: 0800500500@ldi.sk

Podporná skupina

prebieha Online, zvyčajne každý tretí pondelok v mesiaci 19:00-20:00 – pre zvýšený záujem pridávame ďalšie termíny:
22. január, 19. február, 18. marec… 2024
prihlásiť sa do skupiny môžete cez email: 0800500500@ldi.sk
riešenie tém inklúzie, integrácie, šikanovania, kultúrnych otázok, jazykových bariér, trauma a posttraumatický syndróm a mnohé ďalšie.

Motivácia

Linka detskej istoty (LDI) sa rozhodla realizovať pilotný projekt Poradňa Inklúzie LDI na základe zmenenej situácie na Slovensku, ktorá vznikla po vypuknutí vojny na Ukrajine. Táto situácia so sebou priniesla príchod väčšej skupiny rodičov s deťmi z Ukrajiny, ktoré potrebujú byť začlenené do spoločnosti a do vzdelávacieho systému. Na LDI sme zaznamenali dopyt po tejto téme, nielen zo strany rodičov ale i pedagógov a odborných zamestnancov v školstve.

Cieľ

Cieľom Poradne Inklúzie LDI je poskytnúť priestor rodičom, pedagógom a ďalším pracovníkom s deťmi, ktorí potrebujú konzultovať riešenia rôznych situácií, ktoré vznikajú pri začleňovaní detí do vzdelávacieho systému. Chceme sa však venovať aj otázkam inklúzie v širšom slova zmysle. Pracujeme aj s témami jazykových a kultúrnych rozdielov, s otázkmi scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, so symptómami posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

Tento pilotný projekt je realizovaný a Poradňa Inklúzie LDI je prevádzkovaná s podporou UNICEF.

Mohlo by Vás zaujímať:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)

www.vudpap.sk/krizova-intervencia (PDF na stiahnutie)

ZVLÁDANIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE
Momentálna situácia prináša so sebou emócie ako sú stres, strach, pocit ohrozenia, obavy z budúcnosti, beznádej, smútok, zmätok, alebo hnev. Situácia môže byť pre deti, ako aj pre nás dospelých nepochopiteľná a stojíme pred novými výzvami ako individuálne a skupinovo narábať so širokou škálou emócií vyvolaných aktuálnou situáciou.

Rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine | PRE RODIČOV | PRE ŠKOLY | PRE DETI
Поради психологів у зв’язку звійною на Україні |
Psychological advice regarding military attacks in Ukraine | FOR PARENTS | FOR CHILDREN
www.vudpap.sk/krizova-intervencia (PDF na stiahnutie)
Krízový manažment v školskom prostredí – Úloha školských podporných tímov
www.vudpap.sk/Kriz.manazment-v-skolskom-prostredi.pdf (PDF na stiahnutie)
Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov
www.vudpap.sk/Dieta-s-odlisnym-materinskym-jazykom-v-poradenskom-a-edukacnom-procese-dieta-cudzincov.pdf (PDF na stiahnutie)

Union

TRAUMA
Ako sa vyrovnať s traumou a kedy posttraumatický syndróm riešiť s odborníkom
www.union.sk/psychicka-trauma-a-posttraumaticky-syndrom (PDF na stiahnutie)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

ŠKOLSTVO

Ako uskutočniť proces prijatia dieťaťa cudzinca?
Ste riaditeľom/-kou školy a chcete prijať dieťa z vojnovej oblasti? Stiahnite si pomôcku pre riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ.
www.minedu.sk/riaditelia.pdf (PDF na stiahnutie)
Príprava na príchod žiaka do školy
Ste učiteľom/-kou? Pripravte sa na príchod žiaka do školy s pomocou tejto príručky.
www.statpedu.sk/slovencina-deti-cudzincov/priprava-prichod-ziaka-do-skoly.pdf (PDF na stiahnutie)

Liga za duševné zdravie (LZDZ)

KRÍZOVÝ MANUÁL
www.dusevnezdravie.sk (PDF na stiahnutie)

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava III. (CPP)

Špeciálny podporný psychologický tím psychologičiek priamo z Ukrajiny.
Systémová podpora nášho špeciálneho tímu je poskytovaná pre ukrajinské deti a rodiny v Bratislave. Tím psychologičiek je úzko prepojený s bežnou prácou nášho CPP BA3, ako aj ostatných Centier v Bratislave, s našimi školskými podpornými tímami, riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi, ale aj medzirezortne.
www.psychologickecentrum.sk/tim-podpory-pre-ukrajinu (PDF na stiahnutie)

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI OSOBÁM, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ Z UKRAJINY
www.snslp.sk (PDF na stiahnutie)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)

Na stiahnutie:
ODBORNÉ POSTUPY V PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese
www.vudpap.sk/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf (PDF na stiahnutie)
Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese
www.vudpap.sk/Deti-a-mladi-ludia-ktori-sa-identifikuju-ako-gejovia-lesby-a-bisexuali-v-edukacnom-a-poradenskom-procese.pdf (PDF na stiahnutie)
Scroll to Top