Sme členmi

niekoľkých medzinárodných organizácií a výborov Rady vlády SR, patríme pod ostatné zložky Integrovaného záchranného systému 112 a Pohotovostného systému AMBER Alert Slovensko, spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami a partnermi v rámci koalície a asociácie.

Linka detskej istoty (LDI)

je dlhoročným členom medzinárodných organizácií, ktoré pre členstvo vyžadujú dodržiavanie medzinárodných štandardov kvality.
LDI je odborne garantovaná.

Poskytujeme podporu, psycho-sociálne poradenstvo, informácie, prevenciu a krízovú intervenciu deťom, mladým ľuďom,
ako i dospelým, ktorý nás kontaktujú v záujme detí.
Fungujeme NON-STOP, ANONYMNE a BEZPLATNE pre celé územmie Slovenskej republiky.
Služby poskytujeme dištančnou formou TELEFONICKY od roku 1996 a od roku 2000 i ONLINE (ČET/EMAIL).
Prevádzkujeme 3 Linky a 5 špecializovaných odborných poradní a realizujeme rôzne verejnoprospešné preventívne a osvetové aktivity.

Integrovaný záchranný systém (IZS) 112

Linka detskej istoty je zaradená do síl a prostriedkov pomoci – Integrovaného záchranného systému (IZS 112 /158/155/150).
Linka detskej istoty patrí pod ostatné zložky IZS v rámci siete mimovládnych organizácii, ktoré poskytujú služby pomoci pre občanov a spolupracuje s IZS v prípadoch, kedy ich už nedokáže zabezpečiť systém štátnych služieb. Pre prípady potreby pri odovzdávaní volaní vyžadujúcich psychologickú pomoc v situáciách, kedy volajúci nie je v bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku a nie je tak potrebná súčinnosť základných záchranných zložiek
 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako gestor linky tiesňového volania 112.
IZS www.minv.sk

Child Helpline International (CHI)

Linka detskej istoty (LDI) je členom Child Helpline International od roku 2003.
CHI bola založená v roku 2003 a dnes je jednou z najväčších svetových medzinárodných platforiem obhajujúcich deti a zosilňuje ich hlas.
V roku 2023 LDI spoločne s členmi CHI oslavili 20 rokov fungovania CHI a tiež
16 rokov fungovania harmonizovaného telefónneho čísla 116111 Liniek pomoci pre deti v Európe.

116111 – je šesť čísiel, ktoré stojí za to si zapamätať!
Linku pomoci pre deti a mládež 116111 pre celé územie Slovenska – prevádzkuje naša organizácia Linka detskej istoty.

Linka 116111 funguje non-stop, bezplatne a anonymne, je odborne garantovaná a naše služby poskytujeme v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Linky pomoci pre deti a mládež v Európe.

CHI – Medzinárodná sieť detských liniek pomoci zo 133 krajín a území po celom svete.
Detské linky pomoci zakladajú svoju činnosť na princípoch Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, ktorý vysvetľuje základné ľudské práva, ktoré majú deti všade: právo na prežitie; právo rozvíjať sa naplno; právo na ochranu pred škodlivými vplyvmi, zneužívaním a vykorisťovaním; a právo plne sa zúčastňovať na rodinnom, kultúrnom a spoločenskom živote. Dohovor tiež výslovne dáva deťom právo byť vypočuté a vyjadriť svoje názory bez strachu z ujmy alebo odvety.
CHI je založená na presvedčení, že deti a mladí ľudia majú nielen práva, ale že práve oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať svoje problémy a Detské linky pomoci pomáhajú zabezpečiť, aby všetky deti mali možnosť byť vypočuté.
 
CHI je aktívna aj pri obhajobe detských práv na úrovni orgánov OSN a je zameraná na podporu systémov ochrany detí na globálnej, regionálnej a národnej úrovni a na pomoc členom CHI obhajovať práva detí a posilňovať ich hlasy.

 Cieľom CHI je posilniť činnosť Detských liniek pomoci a vytvárať platformu pre komunikáciu a výmenu skúseností medzi členskými linkami.
Detské linky pomoci na celom svete každoročne vybavia viac ako 13 miliónov individuálnych hovorov a poskytujú pomoc, podporu a poradenské služby deťom a mladým ľuďom.

CHI vyhlásila v roku 2007 deň 17. máj za Medzinárodný deň detských liniek.
V roku 2023 členovia CHI oslávili 20 rokov fungovania organizácie Child Helpline International a
16 rokov fungovania harmonizovaného telefónneho čísla 116111 Európskych Liniek pomoci pre deti a mládež.

Missing Children Europe (MCE)

Linka detskej istoty je členom Missing Children Europe od roku 2007.
Táto Európska federácia pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti združuje organizácie v 32 krajinách v Európe.
Základom jej práce je aj koordinácia národných Krízových Liniek pre nezvestné deti 116000,
ktoré poskytujú bezplatnú, okamžitú emocionálnu a psychlogickú pomoc a sociálnu a administratívnu
podporu deťom a rodinám v kríze 24/7.

Každé dve minúty je v EÚ hlásené nezvestné dieťa.
Dôvody ich nezvestnosti môžu zahŕňať situácie násilia a zneužívania, vrátane sexuálneho vykorisťovania.
MCE funguje ako centrálny kontakt a koordinačný bod pre cezhraničné prípady a zabezpečuje, že zraniteľné
deti dostávajú pomoc, ktorú potrebujú, bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú.

116000 – je šesť čísiel, ktoré stojí za to si zapamätať!
Krízovú Linku pre nezvestné deti 116000 pre celé územie Slovenska – prevádzkuje naša organizácia Linka detskej istoty.

Krízová Linka 116000 funguje non-stop, bezplatne a anonymne, je odborne garantovaná a naše služby poskytujeme v súlade s medzinárodnými štandardmi kvality pre Krízové Linky pre nezvestné deti a mládež v Európe.
Táto linka je určená:
* rodičom, príbuzným a všetkým tým, ktorí potrebujú akékoľvek informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa;
* deťom a mladým ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli mimo domova, pomáha hľadať riešenia,
ktoré by umožnili návrat domov, dostať sa čo najskôr do bezpečnia alebo poslať blízkym správu;
* každému, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom / nezvestnom dieťati, anonymne
aj bez uvedenia svojich osobných údajov, údaje o hľadanom / nezvestnom dieťati.

Poslaním MCE je vytvoriť Európu, kde deti môžu prosperovať bez strachu z násilia, zneužívania alebo zanedbávania.
MCE vyhlásila v roku 2007 deň 25. máj za Medzinárodný deň nezvestných detí.

AMBER Alert Europe (AA EU)

V roku 2014 a 2015 Linka detskej istoty spolu s Európskym centrom pre nezvestné deti AMBER Alert Europe a s Prezídiom Policajného zboru SR realizovala vytvorenie ďalšieho nástroja na zvýšenie šancí vypátrania unesených / nezvestných detí, ktoré sa ocitnú v bezprostrednom ohrození života a zdravia na Slovensku.

Výsledkom tejto spolupráce bolo zavedenie Pohotovostného systému “AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života” na Slovensku.

Slovensko sa tak v roku 2015 stalo 13. krajinou (z 28. krajín v Európe) pripravenou v prípade potreby použiť Pohotovostný systém AMBER Alert Slovensko, pri pátraní po unesených / nezvestných deťoch deťoch v bezprostrednom ohrození života a zdravia.

AMBER Alert Europe, Európske centrum pre nezvestné deti, je nadáciou, ktorá sa snaží zlepšiť jednak ochranu nezvestných detí a jednak zlepšiť prevenciu nezvestnosti detí. Zyšuje povedomie o probléme nezvestných detí, o základných príčinách nezvestnosti detí ako i o jej následkoch. Misia AA EU je nulový počet nezvestných detí v Európe. AA EU spája odborníkov zo 44 vládnych organizácií, najmä ministerstiev vnútra a policajných zložiek, a mimovládnych organizácií z 28 krajín.

Spoločne vytvárame bezpečnejšie prostredie pre deti.
V rámci siete partnerov AMBER Alert Europe ide o spoluprácu na zlepšení pátrania a ochrany nezvestných detí v celej Európe.

AMBER Alert Slovensko (AA SK)

Úspešným vyústením spolupráce Linky detskej istoty s Prezídiom Policajného zboru SR a s AMBER Alert Europe, na realizácii vytvorenia a zavedenia Pohotovostného systému AMBER Alert Slovensko, bolo dňa 31. marca 2015 jeho spustenie.

Naše partnerstvo a spolupráca v rámci AMBER Alert Slovensko pokračuje.
www.ldi.sk/amber-alert-slovensko / projekty LDI

13. január je Medzinárodný AMBER Alert deň

Pohotovostný systém “AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života” je k dispozícii PZ SR, ako ďalší nástroj na zvýšenie šancí vypátrania unesených / nezvestných detí, ktoré sa ocitnú v bezprostrednom ohrození života a zdravia.
www.amberalert.sk / www.facebook.com/AMBERAlertSlovensko

Koalícia pre deti Slovensko

Linka detskej istoty je členom Koalície pre deti Slovensko už od jej vzniku v roku 2014.
Koalícia združuje mimovládne neziskové organizácie a expertov.
Jej cieľom je presadzovať, obhajovať a napĺňať práva, potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.
Koalícia je partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa a členom Výboru pre deti a mládež SR a európskej organizácie Eurochild a Siete národných partnerov – National Partners Network.

Asociácia Liniek Pomoci (ALP)

Linka detskej istoty je členom Asociácie Liniek pomoci, ktorá vznikla v roku 2015.
Asociácia združuje organizácie, ktoré poskytujú psycho-sociálnu pomoc a krízovú intervenciu deťom a mladým ľuďom v náročných situáciách prostrednictvom dištančných služieb.

Scroll to Top